Přeskočit na obsah

Pravidla ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů (dále jen správce): společnost HYKRO s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 68135, IČ: 257 64 438, se sídlem Praha 4 – Kunratice, Houbařská 5, čp. 1365, PSČ 148 00

2. Kontaktní údaje na správce: hykro@hykro.cz

3. Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelů jejich zpracovávání, a to zejména jméno a příjmení osoby, aktuální adresa pobytu, datum narození a další kontaktní údaje včetně telefonního spojení, spojení elektronickou poštou a popř. datovou schránkou. Podle povahy uzavírané smlouvy nebo rozsahu sjednaných služeb se výčet těchto osobních údajů může lišit.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem pro marketingové, nebo reklamní účely, pro právní úkony před uzavřením smluv a dohod, pro poskytování služeb a pro provedení právních úkonů souvisejících s plněním povinností společnosti HYKRO s.r.o. z uzavřených smluv a dohod, pro účetní a daňové účely a pro ochranu oprávněných zájmu smluvních stran z uzavřených dohod a správce osobních údajů.

5. K využívání osobních údajů k přímému marketingu, např. jako newsletter, e-mailová zpráva atd., je nezbytný předchozí souhlas dotčené osoby.

6. Za účelem zajištění efektivní reklamy jsou v rámci webových stránek využívány soubory cookies, získávání, zpracovávání a uchovávání souborů cookies a dalších informací podléhá výslovnému souhlasu dotčené osoby jako návštěvníka nebo uživatele těchto webových stránek.

7. Osobní údaje osob jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění stanoveného účelu a dále po dobu pěti let od odpadnutí stanoveného účelu, nebo zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona nebo jiných zákonných norem nebo předpisů delší archivační lhůta.

8. V případě nesouhlasu se zpracováváním údajů, které byly poskytnuty správci, nebo je správce zpracovává z jiných veřejných zdrojů, má každá osoba právo neodkladně kontaktovat správce na kontaktních možnostech uvedených v záhlaví těchto pravidel.

9. Každá osoba vedená provozovatelem těchto webových stránek včetně e-shopů má možnost své uvedené osobní údaje kdykoliv zkontrolovat, nebo požádat o informaci o jejich zpracovávání s možnou případnou opravou, aktualizaci nebo vymazání. V případě, že by zpracovávání osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života, je možné požádat správce o vysvětlení a následně o odstranění takto vzniklého stavu. Ve sporných případech má každá osoba nezadatelné právo obrátit se se žádostí o ochranu osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to přímou cestou.

Tato pravidla nabývají účinností dnem 25. května 2018